Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił otwarcie naboru wniosków na wsparcie w różnych formach w nadchodzącym roku. Od 29 stycznia mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w postaci bonów na zasiedlenie, dofinansowania szkoleń, studiów podyplomowych, kosztów nostryfikacyjnych, a także o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Środki na bony na zasiedlenie oraz prace interwencyjne będą pochodzić z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego dla Łódzkiego. Pozostałe formy wsparcia będą finansowane z Funduszu Pracy. Limit środków na te cele będzie dostępny do wyczerpania w 2024 roku.

W ramach drugiej fazy naboru, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku będzie przyjmował wnioski o zorganizowanie stażu. Ten etap nabory zaplanowany jest od 5 do 9 lutego 2024 roku. Staże będą realizowane w ramach tego samego projektu co bony na zasiedlenie, z naciskiem na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tej grupie znajdują się kobiety, osoby młode i starsze, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

Dla młodych uczestników projektu przewidziano obowiązkowy test kompetencji cyfrowych. Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy będą wspierać bezrobotnych w procesie kwalifikacji do programu, uzupełnianiu niezbędnych dokumentów oraz ocenie wyników testów cyfrowych.

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu powinni złożyć wniosek w określonym terminie, wskazując kandydata na stażystę. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, dokumentów oraz wsparcia można uzyskać w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej. Dane kontaktowe do poszczególnych działów Urzędu, w tym numery telefonów i lokalizacje pokoi, są dostępne online oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Źródło: https://radomsko.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024